Page 2 - Angeli na poti življenja
P. 2

P. Janez Šamperl
           Angeli na poti življenja

     © Ognjišče založniška dejavnost d.o.o., 2015

   Lektorirala in uredila mag. Hedvika Dermol Hvala
          Fotografije Ubald Trnkoczy

      Prelom in oblikovanje Benjamin Pezdir
                   

 Izdalo Ognjišče založniška dejavnost d.o.o., Koper 2015
       Urednik knjižne zbirke Božo Rustja
            Direktor Miha Turk

           Naklada 1000 izvodov
            Tisk Tiskarna Povše

                Naročila
      Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, 6000 Koper

        Tel.: 05/6117-220 ali 0590/99-099
         ognjisce.narocila@ognjisce.si
         Knjige in druge izdaje Ognjišča

      si lahko ogledate tudi na spletni strani
          http://knjigarna.ognjisce.si

            Vse pravice pridržane.
Vsebine ni dovoljeno prepisovati, sistematično povzemati

          ali kakorkoli razmnoževati.

   CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
   Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 
   821.163.6-1 
   27-29 
   ŠAMPERL, Janez 
         Angeli na poti življenja / Janez Šamperl ; fotografije
   angelov je v piranskih cerkvah posnel Ubald Trnkoczy.
   - Koper : Ognjišče, 2015 
   ISBN 978-961-263-176-5 
   281831936 
   1   2   3   4   5   6   7