Page 2 - Dotakni se me
P. 2

Naslov izvirnika:
Anselm Grün, Komm in Berührung

          Jugendgebete

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau
  2nd edition, 2006

© za Slovenijo Ognjišče, založniška dejavnost, d. o. o.

Vse pravice pridržane.

 CIP – Kataložni zapis o publikaciji
 Univerzitetna knjižnica Ljubljana
 27-282.5(02.053.2)
 GRÜN, Anselm

     Dotakni se me : molitve za mlade in mlade po srcu /
 Anselm Grün ; [prevod Majda Strašek Januš]. - 2. izd. -
 Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017
 Prevod dela: Komm in Berührung. Jugendgebete
 ISBN 978-961-265-168-8
 291901696
   1   2   3   4   5   6   7