Page 2 - Dragoceno darilo zgodb
P. 2

Dragoceno darilo zgodb
Zbirka Zgodbe za dušo 9
Zbral in uredil Božo Rustja
Lektoriral Sivester Čuk
Korigirala Elizabeta Nadoh
Fotografije Ubald Trnkoczy
Oblikovanje ovitka in fotografij Benjamin Pezdir
Prelom Matjaž Starc
Izdalo Ognjišče d.o.o. Koper 2010
Urednik Božo Rustja
Naklada 4.000 izvodov
Tisk Schwarz

Naročila
Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, 6000 Koper
Tel. 05/6117-220 ali 0590-99-099
ognjisce.narocila@ognjisce.si
Knjige in druge izdaje Ognjišča
si lahko ogledate tudi na spletni strani
http://knjigarna.ognjisce.si

  CIP - Kataložni zapis o publikaciji
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

  821-32
  29-29

   DRAGOCENO darilo zgodb / zbral Božo Rustja ;
  [fotografije Ubald Trnkoczy]. - Koper : Ognjišče, 2010.
  - (Zbirka Zgodbe za dušo ; 9)

  ISBN 978-961-263-044-7

  1. Rustja, Božo

  251011840
   1   2   3   4   5   6   7