Page 2 - Drobne zgodbe z biserom
P. 2

DROBNE ZGODBE Z BISEROM

Zbirka Zgodbe za dušo 3
četrta izdaja

Zbral in uredil Božo Rustja
Lektoriral Silvester Čuk
Naslovna stran France Stele
Fotografije France Stele
Priprava fotografij in vsebinsko kazalo Marko Čuk
Prelom Matjaž Starc

Prva izdaja 2001
Ponatisi 2002, 2005, 2009

Izdalo Ognjišče d.o.o., Koper 2009
Urednik Božo Rustja
Naklada 2.000
Tisk Grafika Soča, Nova Gorica

Naročila:
Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, 6000 Koper
Tel. 05/6117-220, 6300-101; faks 05/6272-254
ognjisce.narocila@ognjisce.si

Knjige in druge izdaje Ognjišča
si lahko ogledate tudi na spletni strani
http://knjigarna.ognjisce.si ali www.ognjisce.si

   CIP - Kataložni zapis o publikaciji
   Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

   821.163.6-32 // 17.023.3

   RUSTJA, Božo

     Drobne zgodbe z biserom / Božo Rustja ;
   [vsebinsko kazalo Marko Čuk ; fotografije France
   Stele]. - Ponatis. - Koper : Ognjišče, 2009

   ISBN 978-961-6308-61-8

   243363584
   1   2   3   4   5   6   7