Page 2 - Obrisal bo solze z njihovih oči
P. 2

OBRISAL BO SOLZE Z NJIHOVIH OČI
Zgodbe o upanju ob izgubi najdražjih
Zbral in uredil Božo Rustja
Zbirka Zgodbe za dušo – nova serija 1
Spremna beseda Metka Klevišar
Lektoriranje Silvester Čuk, Polona Marc (nove zgodbe)
in Katarina Bogataj Gradišnik
Fotografije Ubald Trnkoczy
Prelom in oblikovanje ovitka Benjamin Pezdir
Izdalo Ognjišče d.o.o., Koper 2013
Urednik Božo Rustja
Naklada 3000
Tisk Grafika Soča

   CIP - Kataložni zapis o publikaciji
   Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
   27-29
           OBRISAL bo solze z njihovih oči : zgodbe o upanju ob izgubi
   najdražjih / zbral in uredil Božo Rustja ; [spremna beseda Metka
   Klevišar ; fotografije Ubald Trnkoczy]. - Koper : Ognjišče, 2013. -
   (Zbirka Zgodbe za dušo. Nova serija ; 1)
   ISBN 978-961-263-110-9
   1. Rustja, Božo
   265616640
   1   2   3   4   5   6   7