Page 2 - Zgodbe za pogum
P. 2

Zgodbe za pogum
Zbirka Zgodbe za dušo 8

Zbral in uredil Božo Rustja
Fotografije Ubald Trnkoczy
Grafična priprava Matjaž Starc
Oblikovanje ovitka in fotografij Benjamin Pezdir

Prva izdaja 2008
Ponatis 2009

Izdalo Ognjišče d.o.o. Koper 2009
Urednik Božo Rustja

Naklada 4.000 izvodov
Tisk Euroadria, Ljubljana

Naročila
Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, 6000 Koper
Tel. 05/6117-220, 6300-101, faks 05 627-22-54
ognjisce.narocila@ognjisce.si
Knjige in druge izdaje Ognjišča si lahko ogledate
tudi na spletni strani http://knjigarna.ognjisce.si
ali www.ognjisce.si

  CIP - Kataložni zapis o publikaciji
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
  27-29

   ZGODBE za pogum / zbral [in uredil] Božo Rustja ;
  [fotografije Ubald Trnkoczy]. - 1. ponatis. - Koper :
  Ognjišče, 2009. - (Zbirka Zgodbe za dušo ; 8)
  ISBN 978-961-263-003-4
  1. Rustja, Božo 2. Trnkoczy, Ubald
  245885184
   1   2   3   4   5   6   7