Page 7 - Zgodbe za pogum
P. 7

IZPIT

Študentje filozofije so bili pred zaključnim iz-
   pitom iz logike, ki je veljal za dokaj težkega.
Profesor je slušateljem dovolil, da prinesejo s se-
boj navaden list papirja, na katerega si lahko na-
pišejo čimveč podatkov.

 Na dan izpita je večina kandidatov res prine-
sla s seboj do roba popisane liste. Eden od štu-
dentov pa je imel s seboj popolnoma prazen list.
Preden je sedel pred profesorja, je položil pra-
zen list papirja na tla in kolegu, ki ga je pripe-
ljal s seboj, rekel, naj stopi na list. Kolega je bil
namreč študent logike na podiplomskem študi-
ju. Študentu na izpitu je »ponudil« vse potrebne
informacije. Samo ta študent je dobil čisto de-
setko!

Vemo, da človek ni opravičen po delih postave, ampak
edinole po veri v Jezusa Kristusa. Zato smo mi začeli
verovati v Kristusa Jezusa, da bi bili opravičeni po veri v
Kristusa in ne po delih postave.

Gal 2,16

Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike
ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi
prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil – po milosti
ste bili namreč odrešeni – in z njim nas je obudil in nas
posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih

                   39
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12