Page 10 - Zakajčki
P. 10

Supermoč: ponižnost
            Neža in Blaž sta bila poleti na oratoriju. Naučila  napisal sporočilo:  TI ZMORE Š TE RAČUNE!
           sta se veliko novega. »Šmentana reč! Oratorij traja  Listek ji je zataknil v matematični delovni zvezek.
           samo štiri dni, pri nas doma pa se je zavlekel čez  Vedel je, da Neža nima rada matematike in da jo
           vse poletje in še v prve dni šole,« je bil vesel ati, ko  po tri strani računov za domačo nalogo spravijo
           je Neža na poti v šolo mrmrala oratorijsko himno.  v slabo voljo. Ko se je spomnila na Petra Klepca,
            Oratorijske pesmi, ki odmevajo v malih srčkih,  se je lažje spopadla z matematičnim bremenom.
           pogosto prižuborijo skozi usta in lepšajo družin-  Izračunala je zadnji račun in bila navdušena
           ske dni. Pa tudi močni bi radi bili vsi, tako kot je bil  nad svojim znanjem. »Res postajam močna v
           močan Peter Klepec. Blaž je vse poletje dvigoval  matematiki!«
           bremena in preverjal, da ga ati zagotovo vidi in  »Jaz pa v nošenju bremen,« se je pohvalil Blaž,
               potrdi, da je močan skoraj tako kot juna- ki je pomagal mami prenesti polno vedro opra-
                 ški Peter.              nega perila.
                   Blaž in Neža sta se na vsakem    »Kmalu bova močna kot Bog!« je Blaž skrčil
                     koraku trudila, da nikoli  komolce in pokazal svoje mišice.
                      nikomur ne bi odrekla    »Blaž, tega si ne želi! Babilonci so želeli biti kot
                       pomoči. Drug drugega   Bog, pa se jim je njihov stolp podrl,« je Neža pre-
      32                sta spodbujala in si  vidno opozorila brata. »Nevarno si je želeti, da bi
                        dopovedovala, da    bili kot Bog.«
                        zmoreta. Blaž je Neži  »Zakaj pa? Saj nas starši spodbujajo, naj živimo
                        z okornimi velikimi  kot Jezus. Zakaj si torej ne smem želeti biti močan
                        tiskanimi črkami   kot Bog, da bi lahko delal dobre reči?!«
                                     Neža ni vedela odgovora. Poiskala je starše. Ati
                                   je prižgal svečko kot pri večerni molitvi in takole
                                   razložil: »Prav je, da si želimo živeti kot Jezus.
                                   Narobe pa je, da hočemo biti kot Bog. Bog nas je
                                   vse ustvaril in zato ga slavimo in se mu zahvalju-
                                   jemo. To počnemo tudi tako, da svojo moč upora-
                                   bimo za dobra dela. Bog Oče nas ima neizmerno
                                   rad in želi, da smo srečni. Če bi hoteli vedno več
                                    in več moči, bi pozabili na druge in Boga. In ne
                                     bi bili srečni.«
                                       Mami je dopolnila atija: »Jezusa posne-
                                       mamo tako, da se iz njegovih del učimo,
                                        kako živeti dobro. Jezus ni premagal
                                         slabega z mišicami, ampak z nečim
                                          drugim ...«
                                            »On sploh ni bil močan.« Blaž
                                           je bil kar malo razočaran. Jezusa
                                           je imel vedno za superjunaka.
                                           Ampak superjunaki imajo super-
                                          moči. Ne dovolijo, da jih drugi
                                          tepejo, kot so tepli Jezusa.
                                           »Jezus je vse slabo premagal
                                          s ponižnostjo. To pomeni, da je

     Zakajcki.indd  32                                           24. 10. 2019  13:29:21
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14