Page 6 - Zakajčki
P. 6

Svetopisemske igre


            Letos je pa res vroče poletje. Skoraj tako vroče  oz. najpogumnejša karta v igri, ki sta si jo vidva
           kot v puščavi, po kateri je Mojzes peljal Božje  izmislila,« je razložil ati.
           ljudstvo. »Ampak oni niso imeli limonade, da bi   Blaž se je strinjal: »Marija je carica! Katera pa je
           se ohladili!« Blaž je bil hvaležen mami za hladno  prva najmočnejša karta?« je vprašal deček.
           pijačo in Bogu, da je ustvaril led. »Si predstavljaš  »Kaj misliš, katera? Tale!« je vzkliknila Neža in
           40 let take vročine!« je na glas razmišljala Neža.  na mizo vrgla karto z narisanim Jezusom. Blaž je
            »Koliko je 40?« je vprašal mali Anton.     imel Jakoba, karte je spet pobrala Neža, ki je imela
            »To je veliko, toliko, kot ima naš ati let …« mu  že kar zajeten kupček.
           je razložila starejša sestra.            »Jaz sem pravi smolko!« je bil žalosten deček,
            »Res ne vem, zakaj je Bog hotel skuhati svoje  pa ga je sestrica opogumila: »Ne bodi žalosten, jaz
           ljudi,« se je šalil Blaž, potem pa pohitel v svojo  imam kraljico iz Sabe, gotovo tokrat ti pobereš!«
           sobo. Iz košare z igračami je vzel svetopisemske  »Jaz pa imam Mojzesa! On je zelo pogumen,
           domine in spomin. »Igrajmo se!« je predlagal.  ampak kdo sploh je kraljica iz Save?«
      26     »Družabne igre so res dobra ideja za preganja-  »Bučman, ne reče s kraljica iz Save, ampak kra-
           nje poletne vročine. Nič se ti ni treba premikati!«  ljica iz Sabe. Sava je najdaljša slovenska reka, Saba
           je zabrundala Neža. In zlagala karte po mizi.  pa je kraj … o katerem ne vem prav ničesar.« Neža
            Blaž je imel še eno dobro idejo: »Kaj če se name- je ugotovila, da tudi ona nima pojma, kje je Saba
           sto spomina igramo vojno? Karte pobere tisti, ki  in kdo je bila njena kraljica.
           dobi bolj pogumnega svetopisemskega junaka.«    Ati je tudi tokrat rešil zadrego: »Ta zgodba se
            Neža je občudujoče pogledala svojega brata:  dogaja v času, ko je v Sveti deželi vladal slavni
           »Blaž, tebi možgani na vročini odlično delujejo.  kralj Salomon, sin mogočnega kralja Davida. Bog
           Greva se svetopisemsko vojno!« Razdelila sta karte  je Salomona obdaril z neverjetno modrostjo, o
           na dva kupčka in začela z igro. Prvi par sta bila  kateri se je govorilo daleč naokrog. Kralj Salomon
           David in Goljat, David je seveda pogumnejši. Karte  je bil prava zvezda! Sabsko kraljestvo je bilo neko-
           je pobrala Neža. Na Nežini karti je bila Marija, na  liko južneje od svetopisemskih dežel, že globlje
           Blaževi faraon. »Jaz poberem,« je vzkliknil Blaž.  v Afriki. Njihova kraljica je slišala o Salomonu
            »Ni res, Marija je pogumnejša! Sprejela je ange- in ga obiskala. Bila je radovedna in malce neje-
           lovo povabilo, čeprav ni niti približno vedela, kaj  verna, zato je preizkušala Salomonovo modrost
           vse jo čaka. Marija pobere, kajne?« Neža je pogle- z raznimi ugankami. S seboj je prinesla polno
           dala proti atiju, ki je počival v viseči mreži. bogastva, začimb, rastlin.«
            »Zagotovo. Faraon se je junačil s pobijanjem   Ati je vzel Sveto pismo in v Prvi knjigi kraljev
           in izkoriščal svojo moč – pogumen pa ni bil. Bil  poiskal zgodbo ter jo prebral otrokom. Zgodba
           je pravi strahopetec. Prestrašil se je, ko so nad  jih je navdušila skoraj tako, kot je kraljico iz Sabe
           Egipčane prišle nadloge: roji kobilic, žabe vsepo- navdušil Bog, ki je Salomona obdaril z modrostjo.
           vsod, krvava reka ... Mojzesu je obljubil, da Izraelci  Potem so v atlasu sveta našli dežele: Etiopijo, Eri-
           lahko zapustijo Egipt, potem pa je obljubo pre- trejo in Jemen – tu je bilo nekoč Sabsko kralje-
           klical. Karta z likom Marije je druga najmočnejša  stvo. S prstki so po zemljevidu narisali pot, ki jo
     Zakajcki.indd  26                                           24. 10. 2019  13:29:06
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11